1(1)

ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2564 ณ บริษัท
ไอคัลเลอร์ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัท ไอคัลเลอร์ คอสเมติคส์ ได้จัดการตรวจสุขภาพประจำปี ทั้งส่วนสำนักงานใหญ่และสำหรับพนักงานโรงงาน ทางบริษัทฯ มุ่งเน้นความสะอาดและการมีสุขภาพที่ดีเป็นสำคัญ  จึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพขึ้น เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีของพนักงาน

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *