ปก

บริษัท ไอคัลเลอร์ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จํากัด มอบแอลกอฮอล์สำนักงานสรรพสามิต

         บริษัท ไอคัลเลอร์ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จํากัด ได้มอบแอลกอฮอล์เจล ขนาด 500 ml. จำนวน 24 ขวด และแอลกอฮอล์ สเปรย์ ขนาด 5,000 ml. จำนวน 24 แกลลอน ให้กับสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 6 เพื่อใช้ในการทำความสะอาดมือเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *